ایجاد اشتیاق جنسی در زنان

ایجاد اشتیاق جنسی در زنان

سکس و رابطه جنسی: رابطه جنسی یا سکس زمانی بین دو نفر صورت می گیرد که بخواهند عشق عمیق بین خود را به یکدیگر ابراز کنند. اما سکس یک مقوله ی و...

ادامه مطلب

کنترل اضطراب

در مواقع بحرانی چگونه بر اضطراب خود غلبه کنیم؟

تفاوت استرس و اضطراب: این دو کلمه را زمانی که احساسات منفی در ما شروع به حرکت می کنند به زبان می آوریم؛ اما این دو تفاوت هایی نیز با یکدیگر...

ادامه مطلب

عزت نفس

عزت نفس، باوری حقیقی از معیار ارزشمندی شخصیت درونی

عزت نفس، باوری حقیقی از معیار ارزشمندی  شخصیت درونی عزت نفس تحت تأثیر دو مقوله مهم از عوامل بیرونی و باورهای درونی، قرار داشته و خود ر...

ادامه مطلب