ارتباط سریع و راحت:
در شرایط کنونی و زندگی کارمندی باید درک کنیم که پیگیری برخی از کار ها زمانبر است و وقت خالی می طلبد. خیلی از درمانجو ها برای انتظاری که پشت در اتاق جلسات تحمل می کنند یا معطل مشخص شدن نوبت جلسه می شوند از ادامه ی روند درمانی خود باز می مانند.
در همین روز ها که خیلی از افراد دشواری زیادی را متحمل می شوند تا در نهایت به خانه ابتدایی یعنی جلسه اول خود برسند موسسه آوای بهار پشتیبانانی را در اختیار دارد که در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی درخواست شما خواهند بود و با یک برنامه ریزی دقیق زودترین وقت مشاوره را برای شما تعیین خواهند کرد.
ارتباط سریع و راحت با پشتیبان ها یکی از پارامتر های بسیار مهم در حفظ آرامش درمانجو پیش از شروع جلسات درمانی است به همین دلیل این مسئله نیز برای آوای بهار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.